TOIMITILAJÄRJESTELYT JA TRANSAKTIOT

Avustamme kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita yksittäisten kohteiden ja kiinteistösalkkujen kaupoissa. Laadimme kauppakirjat ja muut hankkeen läpivientiin ja rahoitusjärjestelyihin tarvittavat asiakirjat. Valvomme asiakkaan etua myös neuvotteluissa kaupan muiden osapuolten ja sidosryhmien kanssa.

Ostokohteista suoritamme asiakkaan ja mahdollisen rahoittajan tarpeiden mukaan räätälöidyn kaupan kohteen oikeudellisen tarkastuksen (legal due diligence, LDD).

Myyntikohteissa avustamme myyjäosapuolta kohteen tietojen ja asiakirjojen koostamisessa, analysoinnissa ja päätöksenteossa. Koordinoimme myös tietojen toimitukset ostajalle due diligence -tarkistusprosessia varten.

Laadimme myyjän toimeksiannosta tarvittaessa myös erillisen vendor’s legal due diligence –raportin kohteen ja sen myynnin kannalta oikeudellisesti olennaisista seikoista.

Palvelemme myös kaikissa toimitilavuokrauksen tarpeissa, kuten:

 • yksittäisten vuokrasopimusten laadinta ja tulkintakysymykset
 • asiakkaan vuokrauskäytäntöjen ja -ehtojen konsultointi ja kehittäminen
 • vuokrasopimusten laadinta osana laajempaa transaktiota, kuten sale and lease back -kohteet ja investointipohjaiset vuokrasopimukset
 • vuokrasopimuksiin liittyvät erimielisyydet ja oikeudenkäynnit

Vuokrausjuridiikan osaamisalueella palvelemme toimitilojen omistajia ja vuokralaisia sekä toimitilavuokrausta harjoittavia yrityksiä.

Yhteyshenkilömme: Jukka Leino, Antti Laaksonen, Panu Penttilä ja Sakari Lähteenmäki

MAANKÄYTTÖ JA KIINTEISTÖKEHITYS 

Konsultoimme jatkuvasti kiinteistönomistajia ja –kehittäjiä kiinteistönmuodostukseen, maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä, kuten kaavoitusprosesseissa ja poikkeamislupa-asioissa.

Olemme toimineet yrityssektorin ja julkishallinnon neuvonantajana merkittävissä 3D –maankäytön ja sopimusjuridiikan hallintaa vaativissa kiinteistökehityshankkeissa.

Toimistomme lakimiehet ovat perehtyneet useiden vuosien ajan myös ympäristöoikeudellisiin kysymyksiin, jotka nousevat esiin kiinteistötransaktioiden yhteydessä ja erillisissä ympäristölupaprosesseissa.

Yhteyshenkilömme: Jukka Leino, Antti Laaksonen, Panu Penttilä ja Sakari Lähteenmäki

Kuva: Minna Alantie

RAKENTAMISEN JA PROJEKTITOIMITUSTEN SOPIMUKSET

Toimimme jatkuvasti eri osapuolten juridisena asiantuntijana kotimaisten ja kansainvälisten rakennushankkeiden suunnittelu-, laskenta- ja toteutusvaiheissa. Tarvittaessa avustamme hankkeen aikana syntyneiden erimielisyyksien ratkaisemisessa ja esimerkiksi rakennusurakoiden taloudellisissa loppuselvityksissä.

Rakennushankkeiden perinteisten toteutusmallien ja urakkamuotojen lisäksi meillä on runsaasti käytännön kokemusta myös uudemmista toteutusmuodoista, kuten projektinjohtourakoinnista, ryhmärakennuttamisesta ja allianssisopimuksista.

Rakennusjuridiikan pelisääntöjen lisäksi kokeneet asiantuntijamme tuntevat myös alan pelikentän ja pelaajat. Markkinoiden syvällinen tuntemus ja käytännönläheinen lähestymistapamme auttavat asiakkaitamme löytämään parhaat ratkaisut vaihteleviin tilanteisiin.

Yhteyshenkilömme:

Rakentamisen sopimukset ja erimielisyydet
Jukka Leino, Antti Laaksonen

RIITOJEN RATKAISU

Hyvinkin tehdyt sopimukset voivat johtaa erimielisyyksiin. Lisäksi usein jo ennen erimielisyyden kärjistymistä riidaksi saattaa olla tarpeen käyttää asiantuntija-apua mm. neuvotteluissa, reklamoinneissa ja asioiden dokumentoinnissa. Ammattitaitoinen valmistelu edesauttaa sovun syntymistä ja vahvistaa asiakkaan asemaa mikäli riidassa edetään juridiseen ratkaisuun.

Asiakkaan kannalta on keskeistä saada erimielisyydet ratkaistua tehokkaasti. Neuvonantajina meidän tulee tunnistaa tavoite ja osata arvioida, mikä on tarkoituksenmukaisin tapa sen saavuttamiseksi. Lakimiehillämme on laaja kokemus riita-asioiden hoitamisesta yleisissä tuomioistuimissa, koti- ja ulkomaisissa välimiesmenettelyissä sekä erilaisissa sovitteluprosesseissa.

Juristeillamme on erityisosaamista seuraavista prosesseista:

 • Dispute Adjudication – prosessi (sovittelu)
 • ad hoc – välimiesmenettelyt
 • ICC ja muut institutionaaliset välimiesmenettelyt
 • oikeudenkäynnit yleisissä tuomioistuimissa
 • hallintoprosessit avainosaamisalueilla
 • tuomioistuinsovittelu

Kokeneet asiantuntijamme toimivat tarvittaessa myös välimiehinä keskeisiin osaamisalueisiimme liittyvissä erimielisyystilanteissa.

Yhteyshenkilömme:
Antti Laaksonen ja Jukka Leino

YHTIÖOIKEUS

Yhtiöoikeudelliset kysymykset ja järjestelyt liittyvät usein transaktioihin, toisinaan järjestelyille syntyy tarve myös asiakkaamme normaalissa liiketoiminnassa.

Autamme suunnittelemaan ja toteuttamaan lain asettamat edellytykset täyttävällä ja asiakkaan liiketoimintaa tukevalla tavalla:

 • yhtiöiden perustamiset ja purkumenettelyt
 • sulautumiset ja jakautumiset
 • yhtiömuodon muutokset
 • muut yhtiöjärjestysmuutokset
 • osakepääoman korotukset, pääomalainat ja muut rahoitusjärjestelyt
 • osakassopimukset ja pääomalainajärjestelyt
 • optio- ja osakkuusjärjestelyt johdon ja henkilöstön kanssa

Neuvomme ja avustamme osapuolia päätöksenteossa ja tarvittavien päätösten dokumentoinnissa. Lakimiehemme avustavat kokousjärjestelyissä ja kokoustyöskentelyssä sekä pöytäkirjojen laadinnassa. Tarvittaessa voimme valvoa asiakkaamme etuja myös pidemmällä tähtäimellä, tulevissa yhtiökokouksissa ja hallituksen jäsenenä.

Hallitsemme kattavasti yhtiöoikeutta koskevien riita-asioiden hoidon, oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt mukaan lukien. Toimistomme lakimiehillä on kokemusta myös yritysjohdon ja muiden yhtiöoikeudellisten vastuukysymysten käsittelystä.

Yhteyshenkilömme: Jukka Leino, Antti Laaksonen, Panu Penttilä ja Sakari Lähteenmäki

YMPÄRISTÖOIKEUS

Konsultoimme toiminnanharjoittajia ja muita osapuolia erilaisten hankkeiden ympäristövaikutuksiin ja luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvissä kysymyksissä, kuten ympäristö-, vesi- ja maa-aineslupa-asioissa.

Olemme toimineet neuvonantajana useissa kiinteistökehityshankkeissa, joissa on selvitetty muun muassa pilaantuneen maaperän puhdistamisvastuuta sekä ympäristövahinkolain ja naapuruussuhdelain mukaisia vastuukysymyksiä.

Yhteyshenkilömme:
Matias Forss, Antti LaaksonenPanu Penttilä